SDS - stavební společnost s.r.o.                                                          
Mácova 231, 667 01 Vojkovice                           mob. 603 233 352

Reference

Jak to u nás chodí

Případové studie

Obchodní podmínky


Obchodní a dodací podmínky

Dle ustanovení obchodního zákoníku číslo 513/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 536 a násl.

Objednávka

Objednatel objednává zhotovení díla písemnou objednávkou - zakázkovým listem.

Objednávka musí obsahovat

  • údaje o objednateli, tj. jméno, adresu, telefonní a bankovní spojení /u fyzické osoby/, název objednatele, identifikační číslo, sídlo, daňové identifikační číslo
  • (bylo-li přiděleno), číslo účtu, kontaktní osobu a tel. číslo / u právnické osoby/, dále určení díla, množství, cenu díla, případně způsob jejího určení.
  • další podklady nutné ke zhotovení díla (např. projektovou dokumentaci, stavební povolení nebo ohlášení stavby, statické výpočty, rozpočet stavby atd.)

Pokud bude objednatel požadovat, zhotovitel zajistí formou technické pomoci jednání se stavebním úřadem (stavební povolení, ohlášení stavby…), případně zhotovení podrobného položkového rozpočtu stavby, zjednodušenou projektovou dokumentaci. Tyto práce jsou mimo sjednanou cenu a budou objednány a fakturovány (v hodinové zúčtovací sazbě) samostatně dle požadovaného a skutečného rozsahu prací. Objednatel je povinen dodat i další podklady nutné ke zhotovení díla, případně ty, o které jej zhotovitel požádá a označí jako nutné k zhotovení díla. Objednávka musí být přijata osobně, podepsaná objednatelem, popř. osobou pověřenou plnou mocí. Na přání objednavatele a zápisu do zakázkového listu, popř. objednávky, bude vystaven podrobný položkový rozpočet. V případě realizace díla zhotovitelem, nebude položkový rozpočet objednateli účtován. V případě, že budou rozpočtované práce realizovány jiným subjektem, nebo se nebudou realizovat v dohodnutém termínu z důvodu odstoupení objednatele, bude objednateli účtován poplatek ve výši 2.000,-Kč + DPH za vyhotovení položkového rozpočtu a náklady s tím spojené (cestovné, posudky, zkoušky atd.).

Místo plnění

Objednatel je povinen písemně uvést místo plnění na objednávce, včetně majetkoprávních vztahů a práv třetích osob (věcná břemena, práva užívání). Před započetím prací, musí objednatel zhotoviteli předat staveniště vč. vytyčení inženýrských sítí a doložit vytyčovacím protokolem. Dále musí vyhradit prostory pro zařízení staveniště a určit napojovací body energií, případně předat protokol o záboru veřejné plochy.

Zhotovení a předání díla, dodací lhůty

Požadované práce budou provedeny odborně dle příslušných stavebních předpisů a platných norem. Součástí objednávky jsou i požadované dodací lhůty. V případě, že objednávka nesplňuje požadované náležitosti nebo v případě, že objednavatel nedodá včas všechny podklady nutné ke zhotovení díla či o které jej zhotovitel požádal, prodlužuje se o dobu prodlení s dodáním chybějících podkladů dodací lhůta. V případě, že se před započetím díla či v průběhu zhotovování díla vyskytnou překážky, existující bez ohledu na vůli zhotovitele, které mu brání v dokončení díla je o tom zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat a sdělit mu náhradní dodací lhůtu. O tuto dobu není zhotovitel, se zhotovením díla v prodlení. V případě, že prodlení z objektivních příčin bude mít za následek takové prodlení, kdy objednatel nebude mít již zájem na dokončení a předání díla, je o tom objednatel povinen neprodleně informovat zhotovitele, od objednávky odstoupit a uhradit zhotoviteli všechny, do té doby účelně vynaložené náklady. Zhotovitel je oprávněn pozastavit zhotovení i předání díla v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny a to i dle jakékoli předchozí objednávky, a to až úplného zaplacení všech splatných pohledávek.

Cena a platební podmínky

Cenová nabídka je platná 30 kalendářních dnů. Cena za dílo bude účtována dle platných předpisů, v souladu s ceníkem platným v den potvrzení objednávky, pokud nebude mezi stranami v jedno-tlivých případech sjednáno jinak. DPH ke stanovené ceně bude dopočítána dle úrovně DPH platné v termínu fakturace. Doručením objednávky zhotoviteli objednatel potvrzuje, že jsou mu cenové podmínky zhotovitele známy a že s nimi souhlasí. Vyúčtování ceny díla je fakturováno (daňový doklad) dle platných předpisů. Není-li v jednotlivých případech dohodnuto jinak, činí splatnost faktur 14dní ode dne jejich vystavení. Platba je považována za uskutečněnou až v okamžiku, kdy je připsána na účet zhotovitele. Provádí-li se dílo po částech nebo vyžaduje-li provedení díla značných nákladů, je zhotovitel oprávněn požádat již během provádění díla od objednatele přiměřené zálohy. Sjednaná cena díla je nejvýše přípustná a je možné ji měnit pouze za podmínek, že práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté schválil objednatel písemně, nebo jestliže tyto práce dodatečně písemně objednal. Objednatel souhlasí s tím, že při prodlení s úhradou ceny mu budou účtovány úroky z pro-dlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení s platbou je objednatel dále povinen uhradit zhotoviteli, veškeré výdaje, které mu v souvislosti s vymáháním dlužné částky vznikly (soudní poplatky, výdaje právnímu zástupci atd.) Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedodržení termínu dokončení zakázky, mu bude účtována penalizace ve výši 1% z ceny díla.

Stavební deník

Zhotovitel se zavazuje vést v souladu se stavebním zákonem a s vyhl. č. 132/98 Sb. plném znění po celou dobu provádění stavby stavební deník tak, aby zachycoval přehledně veškeré události vážící se k průběhu stavby. Vedení deníku skončí dnem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. Denní záznamy zapisuje oprávněná osoba zhotovitele zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Objednatel je povinen sledovat obsahu deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Jestliže objednatel nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná lhůta platí i pro vyjádření zhotovitele k záznamům objednatele. Zápisem ve stavebním deníku může objednatel požádat o provedení víceprací, případně rozšířit předmět smlouvy. Tyto zápisy mají charakter dodatku smlouvy a stávají se právně závaznými (jde zejména o dodatky cenové, termínové, případně změny v projektové dokumentaci).

Právo

Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé z jejich smluvních vztahů, především dohodou. Není-li to možné, budou se řídit právem České republiky. Není-li v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se vztah smluvních stran Obchodním zákoníkem, v platném znění, zejména ustanoveními § 536 a násl. a dále stavebním zákonem v platném znění.

Záruky na dílo

Záruka na předmětné dílo činí 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Vady díla, náhrada z vad díla

Dílo je zhotoveno a předáno objednateli v množství a kvalitě sjednané v objednávce a v souladu s technickými podmínkami a platnými normami v daném místě a v den podpisu objednávky nebo smlouvy. Objednatel je povinen fyzicky převzít dílo od zhotovitele. O převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol s uvedením zjištěných vad a nedodělků s termíny jejich odstranění. Protokol bude podepsán všemi zúčastněnými stranami. Objednatel je povinen uplatnit nároky z vad díla bez odkladu poté, co je zjistil, (nejpozději však do 14 dní) ode dne převzetí díla. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky nebo opravit dílo na vlastní náklady. Není-li možné vadu odstranit, je zhotovitel povinen v rozsahu vady poskytnout slevu z ceny. Pokud není možné a účelné ani poskytnout slevy z ceny, je objednatel oprávněn od objednávky odstoupit, v takovém případě, je však povinen uhradit zhotoviteli veškeré do té doby účelně vynaložené náklady na provedená díla. Pokud objednatel odstoupí od díla a nechá nedodělané dílo dokončit jinou osobou, nepřenáší se náklady spojené se změnou dodavatele, postupů nebo technologií, na původního zhotovitele a jsou plně k tíži objednatele. Zhotovitel se současně zprošťuje záruk za provedení díla, které do doby odstoupení od díla nebylo řádně předáno a převzato objednatelem. Dodací a obchodní podmínky budou vyhotoveny ve dvou provedeních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.


Nahoru